Ontketen de bouwketen!

Van samen werken naar samenwerken!

De marktvisie (zie:www.marktvisie.nu) die door onze sector begin 2016 is gepresenteerd, vraagt opdrachtgevers en opdrachtnemers belangrijke ontwikkelingen onder ogen te zien. We willen transformeren naar een samenleving met nieuwe verhoudingen tussen spelers, rond visies op de nieuwe economie, echte verduurzaming en andere actuele opgaven.

In deze marktvisie is betere samenwerking onontbeerlijk. Vaker wordt in de privaat-publieke samenwerking gekozen voor de meest geïntegreerde variant, de contractvorm Design Build Finance Maintain Operate (DBFMO). Nieuwe varianten ontstaan binnen nieuwe toepassingsgebieden. De centrale maatschappelijke thema’s en uitgangspunten blijven: van bezit naar gebruik, prestatiecontracten en langdurigheid plus integraliteit. In alle varianten is essentieel dat verschillende expertises in een consortium optimaal worden benut om tot innovatieve, slimme, betere kwaliteit en betaalbare oplossingen te komen.

Dit stelt hoge eisen aan professionaliteit bij opdrachtgevers en opdrachtnemers. Een aantal vragen over de aanpak van projecten komen wij steeds weer tegen en verdient onze aandacht:
> Hoe komen we tot het formuleren van duidelijke doelen.
> Hoe worden de wensen en prestaties goed opgesteld en welke dynamische contractvormen zijn nodig.
> Hoe komen we tot faire risicoverdeling, eerlijke beprijzing en meer transparantie.
> Welke rollen, bevoegdheden en competenties zijn nodig om tot goed samenwerkende teams te komen.
> Hoe kunnen we vruchtbare samenwerkingsomgeving vormgeven op basis van wederzijds vertrouwen en transparantie en gericht op co-creëren en innoveren van producten, diensten en processen.

Wij richten ons al jaren op het creëren van werkende principes, methodes en technieken voor het waarborgen van goede (sociale) condities. Steeds meer vraagt de praktijk van ons, te weten wat nodig is om te kunnen anticiperen op flexibiliteit en discontinuïteit op het niveau van teams, organisaties en samenleving. Wij zien dat het niet eenvoudig blijkt
om afgesproken doelen in een samenwerkingsverband om te zetten tot een goed resultaat. Te vaak blijft samenwerken beperkt tot samen werken, dus tot afstemmen, uitwisselen van informatie en sturen op eigen efficiency. Het zit maak

Het zit maak<architectuur in de genen om in teams andere partijen te laten excelleren en uitdagingen te verzilveren voor opdrachtgever en maatschappij. Ben je geïnteresseerd hoe wij dat doen en wil je van gedachten wisselen over samenwerken of over een projectaanpak, laat het ons gerust weten.

Klik hier voor onze visie op BIM

Klik hier voor werken volgens de vierkante spiraal