Kreanbolwerk Zwolle

Henk Snel, gemeente Zwolle:
“Soms is een project zo complex dat er eerst een aantal ontwerpcycli doorlopen moeten worden voordat de knikker in het gaatje zit. Het definitieve ontwerp is dan de cumulatie van denken en tekenen van velen. De eer lijkt dan toe te komen aan het laatste team maar bescheidenheid is op zijn plaats. maak-architectuur heeft aan de basis gestaan van wat nu gerealiseerd gaat worden.”

KRAENBOLWERK Met de voorgenomen verplaatsing van Schaepman Lakfabrieken ontstaat de gelegenheid de schaepman locatie volwaardig deel te laten uitmaken van de ‘historische binnenstad’.

Met de toekomstige opwaardering van de Melkmarkt en Rodetorenplein enerzijds en de Willemspoort met de Mien Ruys tuin aan de overzijde van de gracht wordt deze locatie samen met het maagjesbolwerk als het ware een renaissancistische coulissen waarachter de kleinschalige binnenstad zichtbaar wordt.

De herontwikkeling zal het bijzondere stadsbeeld van de Zwolse binnenstad en de vestingwerken completteren. Het stedebouwkundig plan voor het Kraenbolwerk voorziet in een massaopbouw bestaande uit een stadsblok, als onderdeel van de middeleeuwse stad, en een bolwerkbebouwing, als onderdeel van de vestingwerken. Beiden hebben hun eigen karakter en schaal.

Het stadblok vormt een voortzetting van de kleinschalige en diverse bebouwing van het Noordereiland. De binnenzijde van het blok wordt gevormd door een collectieve groene hof, welke vanuit de steeg toegankelijk is.

De bolwerkbebouwing vormt een stevige bebouwing op de historisch bepaalde contouren van het bolwerk. Het is de bebouwing die een binnenzijde en een buitenzijde van het bolwerk creëert. Langs de buitenzijde zal een rijke detaillering van de relatie met het water de ruimte bieden aan terrassen aan het water, maar ook aan het ‘waterleven’: kades, aanlegplaatsen en ligplaatsen voor woonboten. De contour aan de noordzijde zal, afhankelijk van de uitwerking van de Friesewal, een ordening van woonboten parallel aan de kade, dan wel loodrecht op de kade, mogelijk maken. Langs de Friesewal zal het groene stinse milieu doorgezet worden middels een steil aflopend grastalud.

De nieuwe bebouwing wordt zodanig vormgegeven dat de oostwest gerichte route, die reeds aanwezig is, door wordt gezet in het plan. Op deze wijze ontstaat een logische informele opeenvolging van kleinschalige plein en straatruimtes. De openbare stedelijke ruimte dringt door tot in het hart van het bolwerk. De openbaarheid van het bolwerk is van buitenaf zichtbaar door de sneden die de bebouwing onderbreken. Omgekeerd is de stedelijke omgeving via deze sneden vanuit het centrale plein ervaarbaar.

Op de begane grond wordt een gedifferentieerd programma ontwikkeld. Uitgaande van de geïsoleerde ligging van het bolwerk wordt een beperkt en kleinschalig aanbod van luxe winkels en horeca voorzien, alsmede voorzieningen in de sociaal-culturele sfeer dan wel in de gezondheidssector. Het programma is zodanig geordend dat een voor de winkels een routing ontstaat die kan aansluiten op een mogelijk te realiseren voetgangersbrug naar de binnenstad. De horeca is gelegen aan de westzijde, met terrassen op de middag- en avondzon en georiënteerd op het water. Woonfuncties zullen over het bolwerk en het stadblok verspreid gerealiseerd worden. Op de verdiepingen zullen uitsluitend woonfuncties worden gerealiseerd. In de kelder is een stallingsgarage voorzien.


ontwikkeling Kraenbolwerk Noordereiland, Zwolle
datum: 2007
fase: initiatief
projectadres: Zwolle, Thorbeckegracht
opdrachtgever: Newcon i.s.m. Schaepman’s lakfabrieken en gemeente Zwolle