Ouder worden

Bouwen voor wonen met zorg is door de vergrijzing van onze samenleving zeer actueel. De scheiding van wonen en zorg en het veranderende overheidsbeleid maakt dat zorggebouwen in hun huidige vorm niet langer passend zijn of zelfs onbruikbaar worden. Toekomstbestendige transformatie van woon- en woonzorgzorgomgevingen is daardoor een belangrijke ontwerpopgave. Zie voor onze activiteiten op dit dossier ook: http://www.wonenmetzorg.org

maak<architectuur heeft ruime ervaring met complexe ontwerpopgaven voor woonzorgomgevingen op de verschillende schaalniveaus van stad, wijk, gebouw en interieur. Naast concrete ontwerpopgaven doen we toegepast onderzoek naar healing environment, intergenerationeel samenleven en toekomstbestendige financieringsconcepten voor zorgvastgoed. Bij onze activiteiten werken we interdisciplinair samen met deskundige partners.

Wonen met zorg in de wijk
De gerichtheid van de overheid en de samenleving op langer zelfstandig wonen, thuiszorg en decentralisatie van eerste- en tweedelijns zorgvoorzieningen, vraagt om doordachte stedenbouwkundige transformaties van wijken met inpassing van nieuwe concepten voor wonen met zorg. De nabijheid van zorg- en welzijnsvoorzieningen in de wijk en de beschikbaarheid van passende woningen zijn bepalend voor de levenskwaliteit van hen die afhankelijk zijn van zorg. Met slimme combinaties van zelfstandige woningen, intramurale woonvormen en zorgvoorzieningen dragen we bij aan een toekomstbestendige en effectieve organisatie van zorg in de directe leefomgeving.

Healing Environment
De vormgeving van ruimte heeft invloed op de gezondheid en het gedrag van mensen. In een healing environment wordt deze invloed actief ingezet om het herstel en de gezondheid van de gebruikers te bevorderen. Er is veel kennis beschikbaar om helende omgevingen te ontwerpen, die momenteel voornamelijk wordt ingezet voor het ontwerpen van helende ziekenhuisomgevingen. Maar de kennis over healing environment is veel breder inzetbaar.
maak<architectuur vertaalt de actuele inzichten over helende omgevingen in ontwerpen voor wonen met zorg die bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van mensen. We beseffen dat de kennis die oorspronkelijk bedoeld is voor ziekenhuisomgevingen niet een op een toepasbaar is in woonomgevingen. Functie en verblijfsduur verschillen daarvoor te veel van elkaar. Gebruikswijze speelt naast de vorm een grote rol in het realiseren van een healing environment. Vorm en gebruik moeten daarom integraal worden benaderd, zowel in de ontwerpfase als in de gebruiksfase.
Bij de transformatie van bestaande gebouwen zijn de mogelijkheden voor een healing environment vanuit het ontwerp vaak beperkt. Daarom ontwikkelen we een nieuwe manier om een healing environment in bestaande bouw te realiseren. Deze benadering gaat uit van een continu en bewust proces van afstemming van vorm, ruimte en gebruik, voor en met de verschillende gebruikersgroepen.

Intergenerationeel samenleven
Door de vergrijzing van de bevolking gaan generaties op een andere manier met elkaar samenleven. Traditionele rolverdelingen verschuiven en solidariteit komt onder druk te staan. Heroriëntatie op de onderlinge verhoudingen tussen generaties levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de participatiemaatschappij.
De individuele vrijheid die we de afgelopen decennia hebben leren vieren, heeft sluipenderwijs een enorme impact gehad op het samenleven en de samenleving. We zijn verbindingen kwijtgeraakt met elkaar en met het geheel. Veel vraagstukken van nu gaan over de behoefte aan gevoelens van verbondenheid en samenhang. De sleutel daartoe kan gevonden worden in het begrijpen en ontwikkelen van intergenerationele dynamiek. maak<architectuur is daarom een van de oprichters van het GeneratieLab. Daarnaast ontwikkelen wij actief visies en plannen voor intergenerationeel samenleven in wijken en voor de binnenstad van alle generaties.

Neem contact met ons op voor meer informatie over:
> ontwerp en realisatie van woonzorggebouwen
> healing environment in (bestaande) woonzorggebouwen
> haalbaarheidsstudies naar gebiedsontwikkeling voor wonen met zorg
> waardecreatie voor wonen met zorg
> strategisch advies voor wonen met zorg
> integrale advisering voor zorgvastgoed i.s.m. deskundige partners.

Woonzorg- en revalidatiecentrum De Statenhof

Appartementen Oosterbeek

Zorg appartementen Wijchen

Verpleeghuis Amersfoort

Woningen/winkels Zwolle

Zorgcentrum Wijchen

Zorglocatie Beekbergen

Appartementen Hollands Chalet, Odijk

Woontoren Emmen

Wonen-zorg: waardecreatie methode

‘Ouder worden in de eigen wijk’

Zorglocatie Groesbeek

Woongebouw Krimpen a/d IJssel