Zorgcentrum Wijchen

Jan Koning, Talis:
“Ik ben er van overtuigd dat, mede door de toepassing van eerlijke en natuurlijke materialen, deze innovatieve architectuur in de toekomst haar waarde zal blijven behouden. Dat is niet alleen mijn mening, maar dat hoor ik ook om mij heen. Kortom, dit gebouw zal lange tijd ‘staan als een huis’.”


Hans Vos, ZZG Zorggroep:
“De maatschappelijke opgaven in de (ouderen-) zorg vraagt om partijen die de moed hebben deze maatschappelijk opgave te herdefiniëren en vernieuwend en duurzaam te vertalen. maak architectuur heeft vanuit haar professie nieuwe beelden op deze maatschappelijke opgave toegevoegd en heeft met het ontwerp van het gebouw ‘De Meander’ laten zien een partner te zijn die niet alleen mooie plaatjes tekent maar een bureau dat visie weet te vertalen en vanuit een gedreven en volhardende manier van werken er mede voor zorgt dat de visie wordt gerealiseerd.”

LEVENSWEG Ons bureau is in 2005 voor het eerst geselecteerd als stedenbouwkundige en architect voor een grootschalige zorgopgave. Omdat we inzetten op het verbinden van strategische belangen van zorgverlener en woningbouwer: zorg op maat versus duurzame woningbouw. En vanwege ons sociaal-ruimtelijke concept de levensweg. Wanneer de zorgbehoevende bewoner minder mobiel wordt en de openbaarheid buiten zijn bereik dreigt te raken, is het van belang dat

DE OPENBAARHEID DICHTBIJ KOMT EN HET DREIGENDE ISOLEMENT OPHEFT.

Geen grootschalige bejaardenhuizen ver weg achter plantsoenen en parkeerplaatsen, maar wonen aan vitale routes in de wijk. Met voorzieningen voor eenieder aan de route. Ontschotten, mixen, diversiteit en verblijfskwaliteit zijn leidende thema’s van de levensweg.

CONFLICT  Dergelijke concepten stroken niet a priori met politieke, planologische en financiële belangen van de gemeente. Binnenwijkse herontwikkeling blijkt dan gepaard te gaan met planconflicten en vertraging in het proces. De casus Wijchen is door ons besproken met de provincie en aanleiding geweest voor het onderzoek dossier ‘zorg en wijkvernieuwing’. In deze studies is gestudeerd op het samengaan van wijkontwikkeling en visies en veranderingen in de zorg.

MAAKBARE RIJKDOM Door de grote verscheidenheid van de gevels is er voor de maakbaarheid gezocht naar een uniforme detaillering en maatvoering. Binnen het projectteam is gekozen voor prefabricatie van de gevelelementen. Een op het oog complexe bouwopgave maakt het nodig om al vroeg op de realisatie te anticiperen. Zo is op een eenvoudige manier de vertaalslag gemaakt naar de uitvoering. De oorspronkelijke ontwerpvisie is geborgd en we maken verwachtingen waar. Dit komt uiteraard de kwaliteit en de prijsvorming ten goede, terwijl we met een goede procesgang de belangen van alle betrokkenen partijen ondersteunen.

datum: 2012
fase: gerealiseerd
projectadres: Wijchen
opdrachtgever: Talis i.s.m. Zorggroep Zuid Gelderland
aannemer: Hendriks bouwbedrijf
adviseur constructie: JVZ Raadgevend Ingenieursburo
adviseur installatie: Volantis Adviseurs & Ingenieurs
fotografie: Valentijn Kerstens