Woongebouw Krimpen a/d IJssel

Dick de Bruin (Qua Wonen):
“ “samen bereik je meer” partijen dagen elkaar uit en zoeken het maximaal haalbare op in financieel, technisch en esthetisch gebied, respectvol naar elkaar, in een vertrouwde setting waarbij transparantie en gelijkwaardigheid de kernwaarden zijn. Dat deze benadering kan leiden tot spraakmakende oplossingen is te zien in het revitaliseringproject van de Park- en Vijverflats te Krimpen ad IJssel. Een voorbeeldproject hoe met bijzondere ingrepen aan bestaande woongebouwen weer een nieuwe en moderne uitstraling wordt meegegeven.”


VERS BLOED De Park- en Vijverflat als schoolvoorbeeld: Met het optimisme van de 70-er jaren gebouwde buurt die sociaal en economisch afglijdt. Alleen een integrale aanpak kan als een bloedtransfusie het tij keren: differentiatie van woningaanbod, plintvernieuwing, vernieuwing trappenhuizen, inrichting parkruimte, toevoeging koopappartementen en voorzieningen voor kinderen en ouderen. De vraag die wij als stedenbouwkundige en architect voorgelegd kregen is drieledig:

> hoe is de stedenbouwkundige ordening met het oog op een optimaal sociaal milieu voor nieuwe en zittende bewoners en voor omwonenden?
> hoe organiseren we het programma met het oog op maximaal effect voor verbetering van het sociale milieu?
> hoe benutten we het programma voor een verbetering van de architectuur?

Gemeente en corporatie trokken samen op. Met de gemeente ontwikkelden we het stedenbouwkundig plan en het ontwerp voor de woontorens. Middels een tender selecteerden we onze eigen opdrachtgever voor de realisatie, IJsselbouw. Met Qua Wonen realiseerden we de modernisering van de bestaande flats.

INTERATIEF PROCES  Er lag een vastgelopen besteksklaar plan voor modernisering en nieuwbouw. Financiële haalbaarheid en draagvlak bij bewoners en corporatie waren onvoldoende. Ontwerpbudgetten zijn opgesoupeerd en de tijdsdruk is enorm. Primair belang is niet dat het ons ontwerp is, maar dat het de beoogde verandering teweegbrengt en draagvlak heeft. Wij definiëren de breed gedragen en effectieve elementen in het plan en nemen die op in een nieuwe benadering. Begrotingen van het oude plan op besteksniveau maken duidelijk, hoe het nog beschikbare budget kan worden besteed. Deelbudgetten worden vastgesteld en in een iteratief proces worden nieuwe plandelen van ontwerpbegroting naar besteksbegroting uitgewerkt. Er zit spanning op het proces, vasthoudend als we zijn om eenheid in het plan te bewaren. Het pakt goed uit: de effecten zijn boven verwachting; een jaar vertraging, maar binnen het budget.

TUSSENSCHAAL In de bestaande flats beleef je de schaal van de woning en de schaal van het complex. De tussenschaal ontbreekt.  Uitgangspunt is dat elke vernieuwing of toevoeging moet bijdragen aan de realisatie van een tussenschaal: De schaal van het eigen trappenhuis, van een beperkt aantal bergingen, van voorzieningen voor ouderen en voor kinderen, van een groepje parkeerboxen in het parklandschap opgenomen, van een groepje plintwoningen. Wat met ‘menselijke schaal’ wordt aangeduid is feitelijk een architectonische expressie van de groep, het collectief. Trots en verantwoordelijkheid voor de gedeelde omgeving is de basis voor een duurzaam leefmilieu.


Modernisering Park- en Vijverflat, Krimpen aan den IJssel
fase: gerealiseerd
projectadres: Krimpen aan den IJssel, Vijverlaan
opdrachtgever: Qua Wonen